اخبار

برگزاری کمپ رهبری 8

در یک روز بهاری و در اردیبهشت 1401 کمپ دوره رهبری 8 با حضور حداکثری رهجویان برگزار گردید.در این کمپ 1 روزه که با حضور

شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام شــد. شروع دوره