دپارتمان توسعه فردی

آقای پیمان نبوی

ارزش های من : مهربانی ، پذیرش، حمایتگری ، اعتماد و خلاقیت توانمندی های من : عشق به یادگیری ،مهربانی و سخاوت ، خوش بینی