دپارتمان توسعه فردی

فرآیند بهبود و رشد شخص از طریق تقویت مهارت‌های شخصی و شغلی، افزایش دانش و آگاهی، و خلق ثروت -مادی و معنوی- را توسعه شخصی (توسعه فردی) می‌نامند. تصمیم به توسعه شخصی به این معنی است که افراد مهارت‌ها و توانایی‌های خود را ارزیابی می‌کنند، اهداف قبلی خود را می‌سنجند و طوری هدفگذاری می‌کنند که به توانایی‌های بالقوه‌ی خود رنگ واقعیت بخشیده و آنها را بیشینه نمایند.

توسعه فردی نه تنها به خود شخص، که به بسیاری از رهبران کسب‌و‌کارها کمک کرده تا کارکنانی با انگیزه و بهره‌ور داشته باشند و همچنین به بسیاری از افراد جسارت بخشیده تا کسب‌وکار خود را شروع نمایند.

ضرورت دوره توسعه فردی

اقدام برای رشد فردی، افراد را به حل مسائل و رشد در جهتی که منجر به دستیابی به اهداف زندگی و احساس رضایت فردی می شود، وادار می کند. برنامه توسعه فردی به افراد کمک می کند تا فشارهای ناشی از تغییرات و چالش های مستمر در زندگی رو به پیشرفت را که در آن ناگزیر به سازگاری با شرایط مختلف، موقعیت های متغیر و نقش های جدید هستند، تحمل نمایند. در واقع به واسطه این دوره، افراد برای پیشرفت در تمام زمینه های زندگی خود مجهز می شوند. یک برنامه توسعه فردی علاوه بر اینکه کمک می کند تا نقاط ضعف خود را بهبود دهیم، می تواند به توسعه نقاط قوت نیز کمک کند.

با اختصاص زمان برای تمرکز بر پرورش و استفاده بیشتر از نقاط قوت خود، از خوب بودن در کاری به عالی بودن در آن خواهیم رسید. از سوی دیگر تصمیم گیری در مورد بهبود مهارت های خود و دستیابی به موفقیت هایی در آن زمینه، ما را یک قدم به اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتر نزدیک  می کند. به علت ارتباط تنگاتنگ رشد شخصی با خودآگاهی این فرصت فراهم می آید که صادقانه به حوزه هایی از زندگی خود که نیاز به بهبود دارند نگاه کنیم. از طریق این فرآیند، عمیقا درک می کنیم که ارزش های واقعی ما چه مواردی هستند و می خواهیم در زندگی به کجا برسیم.

فرآیند، ابزارها و خدمات

بررسی عوامل موثر بر رشد و توسعه فردی مهم است زیرا طراحی مراحل آموزشی بر مبنای اصول علمی حایز اهمیت می باشد. لازم است از یک سو ابعاد مختلف انسان مانند ویژگی های روانشناختی، توانایی ها و استعدادهای بالقوه وی و از سوی دیگر امکانات اجرایی و تخصصی موجود در این زمینه به طور کامل بررسی شود تا بتوان حرکت در مسیر رشد و توسعه فردی را به طور دقیق و عملی طراحی نمود.تیم آموزش مدرسه رهبری  ماهان پس از بررسی های کارشناسی، مطالعه مقالات و استخراج نکات کاربردی و تاثیرگزار بر حوزه رشد و توسعه فردی اقدام به طراحی این دوره نمود.

بدین منظور از ابزارهایی نظیر: کانون ارزیابی و سنجش ویژگی های شخصیتی افراد، کانون روانشناسی، دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب و کارآزموده در دپارتمان ها تخصصی بهره می برد.فرآیند دوره رشد و توسعه فردی با ارزیابی ویژگی های شخصیتی، توانایی ها و استعدادهای افراد آغاز می شود. ارزیابی های اولیه از طریق پرسشنامه های این حوزه انجام می گیرد. در ادامه، برنامه های آموزشی مناسب برای ارتقا این ویژگی ها ،کارگاههای تخصصی،وبینارهای و… در طول دوره اجرا می شود. در نهایت به منظور اطمینان از نتایج مثبت و موثر آموزشی، ارزیابی مجدد افراد از طریق پاسخگویی به پرسشنامه های این حوزه به همراه تحلیل های تخصصی انجام می گیرد. نکته مهم در خصوص دوره رشد و توسعه فردی مدرسه رهبری  ماهان موضوع پیگیری و فالوآپ رهجویان می باشد که در این زمینه نیز برنامه های مناسبی تدوین شده است.

چارت

اهداف دپارتمان توسعه فردی

نتایج مطالعات انجام شده در رابطه با اقدام برای رشد و توسعه فردی نشان می دهند که این سازه، رابطه مثبت با مؤلفه های سلامت روان از قبیل سازگاری، خودمختاری، مهارت های بین فردی، خود کارآمدی شناختی و هیجانی، شفقت به خود، کنجکاوی، شادمانی و خوش بینی، بهزیستی روانشناختی، عزت نفس، مشارکت و انسجام اجتماعی، عاطفه و رابطه منفی با افسردگی و اضطراب دارد. در واقع افراد با سطح بالای رشد و توسعه فردی، بهتر با موقعیت های مختلف سازگار می شوند، بر شرایط پراسترس غلبه می کنند، سطوح بالایی از رضایت از زندگی را گزارش می کنند و در مواجه با موقعیت های پیش رو به دنبال راه حل های مناسب می باشند.

پس از سپری کردن برنامه توسعه فردی، افراد قادر خواهند بود جهت گیری فعالانه، ارادی، آگاهانه و برنامه ریزی شده در جهت ارتقای ابعاد مختلف زندگی خود داشته باشند. انتظار می رود که تلاش آگاهانه و ارادی برای رشد دادن خود، منجر به شکوفا شدن استعدادهای بشری در وجود فرد و همچنین منجر به تجربه هیجانات مثبت شود.

همکاران دپارتمان توسعه فردی