طراحی دوره جدید و کوتاه مدت با عنوان” تعالی فردی ” در مدرسه رهبری ماهان

این دوره با هدف رشد و تعالی فردی افراد و بر اساس استاندارد اموزشی AOLطراحی شده است.

تعالی فردی مفهومی بسیار گسترده تر و جامع تر از مفهوم توسعه فردی می باشد و ما در این دوره بدنبال خودشکوفایی افراد از مسیر شناسایی و تحقق ظرفیت ها و استعدادهای بالقوه افراد هستیم که در نهایت منجر به بهزیستی روانشناختی فرد خواهد شد. بدیهی است رشد و شکوفایی فردی منجر به رشد و پیشرفت سازمان مبتنی بر بروز خلاقیت ها و توانمندی های پرسنل خود می شود.

دیگر مطالب