دوره رهبری دیگران

در ادبیات سنتی رهبری ، رهبری را صرفا فرایند تآثیر گذاری بر نتایج می دانستند . اما سوال این است که نتایج را چه کسانی خلق می کنند . آیا شما به عنوان یک رهبر می توانید به تنهایی خالق نتایج سازمانتان باشید . اگر جواب شما منفی است شما یک رهبر مردم گرا هستید .

هیچ رهبری بدون پیروان نمی تواند وجود داشته باشد. به عبارت دیگر ، طبق تعریف ، یک رهبر برای رهبری نیاز به پیروان دارد. این بدان معناست که مهارتهای رهبری و مدیریت افراد برای رهبران موثر بسیار مهم است.

شایستگی های مربوط به حوزه "رهبری افراد"

شما باید پاسخگو باشید و پاسخگویی را در پیروان خود نیز تقویت کنید.

برای رهبری موثر پیروان ، شما باید بتوانید یک محیط فراگیر و الهام بخش خلق کنید . شما باید بتوانید توانایی توسعه و توانمندسازی افرادتان را برای خلق رویا ها و چشم اندازشان داشته باشید

یک محیط فراگیر ، شامل پیروانی با دیدگاهها، فرهنگ و ارزش های متنوع هستند بنابراین برای رهبری یک چنین محیطی شماباید توانایی حل مسائل و تعارضات بین فردی را داشته باشید و بتوانید با هریک از آنها با سبک متناسب شان رفتار کنید و ارتباط برقرار کنید .شماباید هنر تفویض موفق را بیاموزید

شما باید بتوانید در بین آنها ایجاد اعتماد کنید وانگیزه خدمت به آنها را داشته باشید در انهانیز پرورش دهید .شما باید روحیه حمایتگری داشته باشید و ا ز طرق مختلف کمک به رشد فردی تک به نک آنها نموده و توانایی تآثیر مثبت بر زندگی آنها را داشته باشید

شما باید بتوانید یک محیط انگیزشی ایجاد کنید و مهارتهای ایجاد انگیزه در دیگران را کسب کنید.