شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام شــد.

شروع دوره ها با حضور کارآفرینان و اساتید برجسته ملی و بین المللی در آن صورت گرفت.
این دوره بر اساس مدل شایستگی مدرسه رهبری و بر اساس پارامترها زیر در حال اجرا می باشد.


دوره رهبری، دارای دو سطح:

خودرهبری و رهبری دیگران

  • 240 ساعت دوره راهبــردی کاربردی و تعاملی،
  • کانون ارزیابی فردی به همراه گزارشات
  • چهار جلســه مشاوره روانشــــناسی شخصی سازی شده
  • چهار جلسه کوچینگ شخصی
  • حضور در کمپ رهبری

دیگر مطالب