كانون ارزيابی

رويكردي نوين در فرايند شايسته گزيني و شايسته پروري سرمايه هاي انساني يك سازمان مي باشد كه بطور گسترده در سازمان هاي موفق امروزي مورد استفاده قرار مي گيرد. بی تردید حرکت در مسیر شایسته سالاری و شایسته محوری جز با شناخت دقیق قابلیت ها و توانمندی های منابع انسانی و بهره گیری موثر از آن در مسیر تعالی سازمان محقق نمی شود.

امروزه شرکت های پیشرو در سطح ملی و بین المللی به منظور شناسایی افراد مستعد جهت تصدی پست های مدیریتی و توسعه قابلیت های مدیران و کارکنان فعلی خود، با همکاری کارشناسان و متخصصان منابع انسانی و روانشناسی اقدام به برگزاری کانون ارزیابی می نمایندکه در طی آن از ابزارهای مختلفی جهت سنجش شایستگی افراد بهره گرفته می شود.
گزارش حاصل از فرایندهای کانون ارزیابی نخست، نتایج آزمون های خود اظهاری ، الگوهای غالب رفتاری فرد در بعد طبیعی، تطبیقی و اجتماعی و ارزیابی توانایی تحلیل منطقی فرد ارائه گردیده سپس جمع بندی تحلیل های حاصل از کلیه مشاهدات ارزیاب ها در فرایند کانون ارائه گردیده و راهکارهای لازم پیشنهاد می شود.

فرایند کانون ارزیابی

فرایند کانون ارزیابی اجرا شده از مرحله تدوین مدل شایستگی تا فرایند جمع بندی و ارائه گزارش نهایی به شرح زیر می باشد

طراحی مدل شایستگی

مدل شایستگی مبتنی بر نقش ها و مهارتهای مدیریتی مورد نیاز سازمان با بهره گیری از الگوهای مدیریتی و نظر کارشناسی و دریافت دیدگاه های مدیریت ارشد شرکت، انتخاب و مبنای ارزیابی قرار می گیرد.

اخذ آزمون

آزمون های روانشناختی ، تحلیل شخصیت و توانایی تحلیل منطقی در سه مرحله و در روز اجرای کانون اخذ گردیده و نتایج آن در فصل اول ارائه می شود.

مصاحبه حضوری

مصاحبه های حضوری یکی از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات در کانون ارزیابی محسوب می گردد. این قسمت از فرایند کانون به صورت انفرادی و با بهره گیری از روش مصاحبه شایستگی محور (CBI) برگزار می شود.

بحث گروهی یا موردکاوی

تحلیل موردی یک ابزار مسئله محور محسوب می گردد. در واقع در بطن این تمرین یک مسئله سازمانی طراحی و ارائه می شود که شرکت کنندگان با استفاده از مهارت های تحلیلی و دانش سازمانی خود اقدام به حل آن می نمایند. در این قسمت از کانون یک مساله بصورت موردی مطرح گردیده و از ارزیابی شوندگان خواسته می شود تا پیرامون آن بحث نمایند.

ایفای نقش

این ابزار برای برخی از گروه های مورد ارزیابی در فرایند کانون بکارگرفته شده و در طی آن شرکت کنندگان در موقعیت شبیه سازی شده از یک مساله نقش آفرینی کرده و نحوه رفتار، اقدامات و واکنش های آنها از دیدگاه ارزیابان مورد سنجش قرار میگیرد.

بازی گروهی

این ابزار برای تمامی افراد شرکت کننده در فرایند کانون ارزیابی بکارگرفته شده و در طی آن شرکت کنندگان با همکاری هم دیگر اقدام به طراحی و ساخت یکی از سازه های پیش بینی شده می نمایند. فرایند برنامه ریزی، مدیریت زمان، خلاقیت، مدیریت افراد و مدیریت عملکرد افراد از شایستگی های مورد سنجش در این ابزار مورد بررسی قرار می گیرد .

واش آپ

در انتهای کانون تمامی مشاهدات حاصل از آزمون ها، مصاحبه ، مورد کاوی ، ماکت سازی و... از منظر ارزیابان مورد تحلیل نهایی قرار گرفته و امتیاز نهایی افراد تعیین می گردد.

ارائه گزارش بازخورد

ارائه گزارش بازخورد فردی در دو حالت خلاصه گزارش مدیریتی وگزارش تفصیلی به ازای هر فرد تهیه و به سازمان ارائه می گردد.

آزمون های روانشناختی

1-آزمون جامع تحلیل رفتار

این آزمون ها در برگیرنده آزمون های شخصیت شناسی، هوش هیجانی و ویژگی های بارز رفتاری می باشد

2- آزمون دیسک

این آزمون که دارای کاربرد گسترده در رفتار شناسی می باشد از جمله روش های نوین در تحلیل لایه های رفتاری افراد می باشد که تحت نظر تیم ارزیابی اخذ و تحلیل می شود.

 3-آزمون تحلیل توانایی تفکر تحلیلی

این آزمون بصورت حضوری و تحت نظر ارزیابان اخذ گردیده که در آن قدرت تحلیل و استنباط افراد مورد سنجش قرار میگیرد.

فرآیند کانون ارزیابی

ورودی

 • داوطلبین
 • مدل شایستگی‌
 • ابزارها و تمرین‌ها
 • ارزیابان حرفه‌ای

فرآیند

تکنیک ها و ابزارهای ارزیابی:

 • آزمون های اینترنتی ( آزمون جامع تحلیل رفتار،آزمون دیسک آزمون تحلیل توانایی تفکر تحلیلی)
 • مصاحبه انفرادی تعاملی با ارزیاب
 • مصاحبه گروهی با سایر ارزیابی شوندگان
 • ایفای نقش
 • کار گروهی

خروجی

 • شناخت مناسب ترین افراد
 • شناسایی نقاط قوت و نواحی قابل بهبود داوطلب
 • برنامه توسعه مهارت ها و آموزش های مورد نیاز
 • برنامه های توسعه فردی