دپارتمان کانون ارزیابی

آقای دکتر صانعی

مهدی صانعی دکتری مدیریت منابع انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه از سال ۱۳۸۳.دارای ۱۸ سال سابقه اجرایی، آموزش، مشاوره، پژوهش در حوزه های مختلف

آقای دکتر پیدایی

دکتری تخصصی منابع انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه، مولف بیست جلد کتاب پیرامون مدیریت منابع انسانی ، ارائه مشاوره توسعه منابع انسانی در صنایع