طراحی فرایند تضمین یادگیری (AOL) به اتمام رسید

مبتنی به همکاری مشترک میان مدرسه رهبری ماهان و دپارتمان پژوهش مدرسه عالی کسب و کار ماهان و همچنین بهره گیری ازدانش و تجربه متخصصین در این حوزه، به همراه ساعت ها جلسات کارشناسی، در نهایت این موضوع به سرانجام رسید. زین پس دوره های رهبری ماهان مبتنی بر آخرین استاندارهای AACSB، یادگیری عمیق، عملی و نوآورانه را برای رهجویان به ارمغان خواهد آورد.


AOL (Assurance of learning )چیست؟


تضمین یادگیری شامل مجموعه ای از استانداردهای AACSB است که در درجه اول بر کیفیت برنامه درسی تمرکز دارد.

AOL تنها شامل فعالیت ارزیابی نمی باشد بلکه کلیه فرایندهای قبل و بعد از ارزیابی را نیز شامل می شود

AACSB بیش از هر چیز بر ارزیابی یادگیری دانشجویان تأکید کرده است و از مدارس کسب و کار انتظار دارد که شواهد مستحکمی را به منظور اطمینان از یادگیری دانشجویان ارائه دهد .
در واقع AOLیک فرایند برای تضمین این موضوع است که فراگیران به اهدافی که از دوره انتظار می رفته است دست یافته اند.
مدارس کسب و کار از AOL به منظور نشان دادن سطح مسئولیت پذیری خود به کلیه ذینفعان داخلی و خارجی بهره می گیرند.
AOL نشان دهنده سطح کیفی مدرسه و اساتید آن می باشد .
مدارس کسب و کار از AOL به منظور توسعه برنامه های خود نیز استفاده می کنند.

دیگر مطالب