برگزاری سمینار دکتر ناصری

در این سمینار که با حضور حداکثری از دانش پذیران و رهجویان دوره های مختلف مدرسه عالی کسب و کار ماهان در شهریور ماه 1401و با ارائه آقای دکتر ناصری و با عنوان” قطب نمای رهبر کسب و کار” برگزار شد، درباره خلق ارزش های شفاف در سازمان اشاره شد و همچنین در این سمینار به سوالات زیر پاسخ داده شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

  • ارزش ها چه چیزهایی هستند؟
  • ارزش ها چگونه شناسایی و مشخص می  شوند؟
  • ارزش ها،چگونه رهبر را در مسیر نگه می دارند؟
  • شفاف نبودن ارزش ها، با سازمان چه می کند؟

دیگر مطالب