دوره خود رهبری

خود رهبری فرایند تاثیر گذاری هدفمند بر روی باورها ، افکار ، نگرش ، هیجانات ، احساسات  و رفتارهای خویشتن به منظور تحقق  اهداف و چشم انداز فردی  و برترین ورژن ما می باشد.

 

خود رهبری پاسخی است برای اینکه چگونه خود را برای بودن  و شکوفایی در دنیایی متغیر ، نامشخص ، پیچیده و مبهم توسعه دهیم.

خود رهبری به بیان ما کسب و کاری ها :

رهبر و مدیرعامل زندگی خود بودن است

موثرترین رهبران الگویی از رفتارهای بنیادین خود رهبری را به اشتراک می گذارند که سایر اقدامات آنها بر اساس آن بنا شده است. موفقیت ها یا شکست های ما مستقیماً به نحوه ظاهر شدن ما در هنگام مواجهه با شرایط سخت  وپیجیده و مبهم بستگی دارد. مجموعه ای از شایستگی ها برای خود رهبری وجود دارد که ما د رمدرسه رهبری ماهان به موارد زیر می پردازیم.

شایستگی های مربوط به حوزه "خود رهبری"