هشتمین دوره خودرهبری مدرسه رهبری ماهان

هشتمین دوره‌ی خود رهبری مدرسه رهبری ماهان در روز 1400/9/9 با تدریس اساتید محترم جناب آقای مجیدرضا فرنیا و سرکار خانم رکسانا کارخانه برگزار شد. محوریت و موضوع این جلسه خودآگاهی بود.

دیگر مطالب