هشتمین دوره خودرهبری مدرسه رهبری ماهان

هشتمین دوره‌ی خود رهبری مدرسه رهبری ماهان در روز 1400/9/9 با تدریس اساتید محترم جناب آقای مجیدرضا فرنیا و سرکار خانم رکسانا کارخانه برگزار شد. محوریت و موضوع این جلسه خودآگاهی بود.

دیگر مطالب

شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام

مشاهده »