دوره رهبری سازمان

رهبری سازمانی یک رویکرد مدیریتی است که در آن رهبران به تعیین اهداف استراتژیک برای سازمان  و تحقق آن اهداف کمک می کنند و البته این در حالی که افراد درون گروه را برای انجام موفقیت آمیز وظایف در خدمت این اهداف ترغیب می کند.

رهبری سازمانی به معنای خلق چشم انداز برای سازمان و رهبری تغییرات برای تحقق آن چشم انداز است.

رهبری سازمانی با خلق محیط نو آور و جهت گیری فرهنگی کمک می کند که همه ارکان سازمان برای تحقق آن چشم انداز با هم هدف شود.

رهبری سازمانی به معنای درک نیاز ذینفعان و خلق ارزش برای آنها است .

در رهبری سازمانی شما توانایی پیش بینی چالش های احتمالی پیش رو در یک محیط پیچیده و مبهم را  دارید  و  خالق آرامش در میان عدم قطعیت خواهید بود

برای رهبری سازمانی موثر شما باید توانایی ساخت ائتلاف و شبکه های کاری برای تقویت روابط و قدرت در محیط خارحی را کسب کنید.محیط خارجی که کنترل و مدیریت آن نیازمند هوشمندی سیاسی و تجاری در تمام ابعاد آن می باشد.

شایستگی های مربوط به حوزه "رهبری سازمان"