شروع و انتشار اولین گاهنامه رهبری – مدرسه رهبری ماهان

مدرسه رهبری ماهان افتخار دارد برای اولین بار در سال 1401 و با تلاش و همکاری تم علمی و تخصصی خود، به انتشار گاهنامه رهبری با هدف ایجاد بسترعلمی برای نقد و تعالی افکار در حوزه رهبران کسب و کار، انتشار یافته های پژوهشی و همچنین اخبار در گستره رهبری، تحلیل و فراتحلیل، اقدام نموده است.

با افتخار به اطلاع می رساند که این گاهنامه به صورت فصلی در اختیار رهبران و کارآفرینان بزرگ این مرزو بوم قرار خواهد گرفت.

امید است با اتکا به رهبران بزرگ ایران زمین ،بتوانیم قدمی هر چند کوچک در عرصه تغییر و توسعه نگرش برداریم.

در صورت تمایل به همکاری و ارسال پیشنهادات علمی توسط افراد متخصص، میتوانید مطالب و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل : lead@mahanbs.com با ما به اشتراک بگذارید.

دیگر مطالب

شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام

مشاهده »