راه اندازی انجمن حمایت از محیط زیست گیلان-مسئولیت اجتماعی

به همت رهجویان دوره رهبری کد 5 و در محل نمایندگی مدرسه عالی کسب و کار ماهان در استان گیلان، برآن شدند تا پس از طی سفر رهبری و ایجاد یک رد پای مشترک از خود و برای خلق یک رویای مشترک خدمتی به جامعه هم استانی خود کرده باشند.
لذا با تشکیل یک کارگروه تخصصی و در قالب یک انجمن با عنوان: انجمن حفظ محیط زیست گیلان برآن شدند تا به این رویای خود جامع عمل بپوشانند.
در چندین جلسه تخصصی و با حضور بنیانگزار مدرسه عالی کسب و کار ماهان جناب هادی سیاری عزیز و سرکار خانم سال افزون نماینده مدرسه کسب و کار ماهان در استان گیلان و جمعی از رهجویان سفر رهبری این انجن شکل گرفت و فعالیت خود را آغاز نمود.
طی ماه های آینده قطعا خبرهای ارزشمند دیگری از فعالیت های این انجمن به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

دیگر مطالب

شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام

مشاهده »