تهیه شناسنامه دوره رهبری مدرسه رهبری ماهان  با همکاری واحد پژوهش مدرسه عالی کسب و کار ماهان

شناسنامه دوره رهبری پس از ماه های کار کارشناسی به همراه یک تیم کاملا تخصصی و پس از برگزاری جلسات متعدد بر اساس استاندارد بین المللی AACSB و با همراهی مدرسه رهبری ماهان و معاونت پژوهشی مدرسه عالی کسب و کار ماهان ،در خرداد 1401 طراحی و آماده گردید. در این شناسنامه بطور کاملا تخصصی به موراد زیر اشاره میشود.

 • دوره  رهبری     
 • شناسنامه دوره  
 • اهداف دوره       
 • اهداف یادگیری کلی دوره
 • اهداف یادگیری جزیی دوره         
 • ماژول های دوره 
 • تضمین یادگیری دوره     
 • شرایط فارغ التحصیلی و اعطای گواهینامه 
 • رهگیری و اعتبار سنجی گواهینامه اعطایی
 • اساتید دوره       
 • تستیمونال دوره 
 • سابقه دوره        

شناسنامه دوره رهبری با هدف ارتباط بین اهداف کلی دوره ، اهداف جزیی دروس در دوره ، محتوا و تحلیل کیس  مربوط به دوره انجام شده است.

دیگر مطالب

شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام

مشاهده »