برگزاری کمپ رهبری 8

در یک روز بهاری و در اردیبهشت 1401 کمپ دوره رهبری 8 با حضور حداکثری رهجویان برگزار گردید.
در این کمپ 1 روزه که با حضور اساتید و تیم ارزیاب علمی برگزار شد، به انجام انواع بازی های رهبری ، پیاده سازی عملی آموزه های رهبری و رسیدن به یک همدلی و اثربخشی از دوره پرداخته شد.


تلاش شد تا با بکارگیری شیوه های کاربردی ، تاثیر آموخته های دوره و سفر رهبری پر رنگتر شود.
این گونه کمپ های رهبری در طول سفر و بطور کاملا برنامه ریزی شده و در چندین مرحله و در تمامی کدها در حال برگزاری است.

دیگر مطالب

شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام

مشاهده »