برگزاری دوره فرهنگ و رهبری (کوتاه مدت) با ارائه دکتر شعبانی

یکی از نکات ارزشمند در دورههای رهبری ایجاد و راه اندازی دوره های تکمیلی در راستای دوره های جامع رهبری می باشد طوریکه بر اساس ایجاد نیاز در سفر رهبری ، رهجویان به بیان پیشنهادات خود برای بهره مندی موثرتر در یکی از شاخه های رهبری می پردازند.
لذا این دوره رهبری کوتاه مدت با عنوان” فرهنگ و رهبری” نیز به درخواست رهجویان رهبری کد 4 و کد 6 در مدرسه رهبری مطرح و مدرسه رهبری ماهان پس از دریافت این پیشنهاد بلافاصله به طراحی و برنامه ریزی و اجرای این دوره با حضور افراد متقاضی از این دوره پرداخت.
این دوره به مدت 60 ساعت آموزشی برگزار و همچنان همسفران درخواست تمدید این دوره را دارند.
جا دارد از مدرس این دوره جناب آقای دکتر شهداد شعبانی عزیز که زحمات بسیاری را در زمینه برگزاری با بالاترین کیفیت آموزشی با ما داشتند تشکر ویژه ای داشته باشیم.
این دوره همچنین مورد توجه فارغ التحصیلان کد های مختلف دوره های مدیر عامی و DBA قرارگرفته و در حال برگزاری برای این عزیزان هم می باشد

دیگر مطالب

شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام

مشاهده »