انتشار دومین شماره گاهنامه مدرسه رهبری

دومین گاهنامه مدرسه رهبری ماهان در دی ماه 1401، توسط  مدرسه رهبری ماهان و با همراهی مدرسه عالی کسب و کار ماهان منتشر شد.

در این گاهنامه به اتفاقات و موارد رخ داده در مدرسه رهبری ، به همراه معرفی مقالات روز در حوزه رهبری و همچنین معرفی یکی دیگر از رهجویان سفر رهبری در زمینه موفقیت های کسب شده ایشان بصورت فردی و سازمانی  پرداخته شد.

امید است با مطالعه این شماره از گاهنامه ، توانسته باشیم خدمتی دیگر در عرصه آگاهی  شما بزرگواران انجام داده باشیم.

دیگر مطالب