آغاز نهمین دوره رهبری مدرسه رهبری ماهان

آغاز نهمین دوره رهبری مدرسه رهبری ماهان با حضور جناب آقای هادی سیاری بنیانگذار مدرسه رهبری ماهان انجام شد.
شروع دوره با حضور کارآفرینان و اساتید برجسته ملی و بین المللی در آن صورت گرفت.

دوره رهبری، دارای دو سطح:

  • خود رهبری و رهبری پیروان،
  • 330 ساعت دوره راهبردی،
  • کاربردی و تعاملی، کانون ارزیابی فردی به همراه گزارشات
  • پنج جلسه مشاوره روانشناسی شخصی سازی شده
  • پنج جلسه کوچینگ شخصی سازی شده
  • حضور در دو کمپ دو روزه حوزه رهبری

دیگر مطالب

شروع دهمین دوره رهبری

آغــاز دهمیــن دوره رهبــری مدرســه رهبــری ماهــان بــا حضــور جنــاب آقــای هــادی ســیاری بنیانگــذار مدرســه رهبــری ماهــان در اردیبهشت ماه 1401 انجام

مشاهده »