خانم کلارا گلخسروی

کارشناس ارشد  روانشناسی  شخصیت  –  دانشگاه  آزاد اسلامی

مشاور مدیر عامل شرکت بازرگانی فدک

انتشارات مهر پیروزی و طراحان قلم ( ویرایش و تدوین کتب)

مشاور مدیرعامل و مشاوره توسعه فردی در بیش از 30 سازمان و مرکز خصوصی مشاور و روانشناس کلینیک پارند

مشاور و روانشناس کلینیک هنر زندگی

مشاور و روانشناس کلینیک آوای باران

مدیر موسس خانه کودک عسل

عضو شورای مرکزی خانه روانشناسان و مشاوران کشور

مدیر عامل و رئیس خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه  استان تهران

مدیر موسس مهد کودک  آتی نیک

عضو هیئت مدیره نخستین انستیتو طرحواره درمانی ایران در تهران

مدرس طرحواره های ناسازگار اولیه و تاثیر آن در روابط و تصمیمات روزمره

مشاور و روانشناس همراه تیم مدرسه رهبری و کسب کارماهان در دوره های رهبری

همکار در دپارتمان روانشناسی مدرسه رهبری ماهان