خانم لیلی کریمی

نام سازمان: همسفر-پادراه آبادیس- بیمه فردا- مانا تک

سمت: مدیریت همسفر-موسس و مدیر عامل پادراه آبادیس-

عضو هیئت مدیره بیمه فردا- سهامدار و نائب رئیس مانا تک

حوزه فعالیت: حمل و نقل