خانم بهدخت رضایی

نام سازمان: بیمارستان آتیه

سمت: سوپروایزر

حوزه فعالیت: بخش درمان و خدمات پزشکی