آقای یاسر نجیبی

نام سازمان: شرکت هیوا بازرگان پارس

سمت: مدیر عامل

حوزه فعالیت: خشکبار

رویای من: ساختن بزرگترین شرکت تولید و انتشار شادی