آقای مهرداد دریائی

نام سازمان: شرکت ساختمانی آسپاد

سمت: مدیرعامل

حوزه فعالیت: صنعت ساختمان