آقای مهدی میرزایی

نام سازمان: موسسه انتخاب آفرینان آتیه

حوزه فعالیت: اعزام دانشجو

سابقه راهبری: شش سال