آقای مصطفی کاراندیش

نام سازمان: موسسه بین المللی حقوقی و داوری کاراندیش داتا

و شرکت پرواز کاران و راه پردازان

سمت: مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

حوزه فعالیت: وکالت- قراردادهای بین المللی و صنعت هواپیمایی و گردشگری