آقای علی ده بزرگی

نام سازمان: رادوین

سمت: مدیر عامل

حوزه فعالیت: مجموعه کسب و کار های مبتنی بر پلتفرم های فناوری اطلاعات