آقای سیامک عظیمی

نام سازمان: گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس/باشگاه فرهنگی و ورزشی دره98

سمت: رئیس هیئت مدیره گروه آرایشی ماه آفرین پاکدیس/مدیر عامل

باشگاه فرهنگی ورزشی دره98

حوزه فعالیت: تولید کننده محصولات آرایشی