آقای روزبه خادمیان

نام سازمان: اوژن سیستم جهان

سمت: مدیر عامل

حوزه فعالیت: نگهداری اسناد و کالا و دکوراسیون