آقای دکتر پیدایی

دکتری تخصصی منابع انسانی و عضو هیات علمی دانشگاه،

مولف بیست جلد کتاب پیرامون مدیریت منابع انسانی ،

ارائه مشاوره توسعه منابع انسانی در صنایع ، سازمان ها و کسب و کارهای دولتی و خصوصی،

اجرای بیش از صد عنوان پروژه در حوزه منابع انسانی نظیر کانون ارزیابی،

تدوین استاندارد مشاغل،

تطبیق شغل و شاغل،

استخدام ، مدیریت عملکرد و نظام پاداش،

گریدینگ شخصی و شغلی ،

طراحی ساختار سازمانی،

اخذ آزمون روانشناختی و تحلیل رفتار،

طراحی داشبورد های منابع انسانی،

شناسایی و مدیریت کارکنان کلیدی،

نیازسنجی و سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی و …