آقای داریوش شکری

نام سازمان: محصولات غذایی اسپینو

سمت: مدیر عامل

حوزه فعالیت: فرآورده های غذایی با برند اسپینو و تالو