آقای اکبر رجبی مشهود

نام سازمان: طلوع بی نشانها

سمت: مدیر عامل

حوزه فعالیت: صنعت اجتماعی و تولید تجهیزات بهداشتی