اعضاء

آقای جلال مسلمان یزدی

تحصیلات آکادمیک مدیریت عالی کسب وکار از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( DBA ) كارشناسي ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی