دوره رهبری جهانی

رهبران جهانی رهبرانی هستند که خود عامل تغییر در محیطی سرشار از پیپچیدگی کار و رابطه هستند.

جویس اسلند و مارک مندنهال ، کارشناسان رهبری جهانی ، رهبری جهانی را اینگونه تعریف می کنند: «فرآیندها و اقداماتی که طی آن فرد بر طیف وسیعی از اجزای داخلی و خارجی  شامل فرهنگ ها و حوزه های متعدد قدرت ،  در بافتاری که دارای سطوح قابل توجهی از پیچیدگی کار و رابطه است ، تأثیر می گذارد. ”

به دلیل فشارها و پویایی رقابت جهانی که دامنه کار یک رهبر را گسترش می دهد، رهبری جهانی بسیار پیچیده تر از رهبری داخلی است . یک رهبر جهانی باید تفاوتهای فرهنگی را بفهمد و بتواند آنها را مدیریت کند و به سبک رهبری خود انعطاف پذیری دهد تا بتواند نیازهای آنها را برآورده کند و محیطی را فراهم آورد  که آنها بتوانند با هم کار کنند و در کنار یکدیگر رشد کنند.

در تلاش برای تعریف رهبری جهانی  ، مندنهال و همکاران در مقاله “تعریف” جهانی “در رهبری جهانی” پیشنهاد کردند که تعیین اینکه آیا یک نوع رهبری باید به عنوان “جهانی” طبقه بندی شود یاخیر ، بر سه بعد متصل به هم متکی است. آن ابعاد عبارتند از ؛

پیچیدگی

جریان

حضور

رهبری جهانی دارای لایه های مختلفی از پیچیدگی است که رهبری داخلی لزوماً نباید آنها را  داشته باشند. پیچیدگی رهبری جهانی به چهار چالش اصلی تقسیم می شود:

کثرت

کثرت به این واقعیت اشاره دارد که نقش های رهبری جهانی بدون شک بسیاری از نیازهای مشتری ، شیوه های کار کارکنان و دیدگاه های متضاد در مورد چگونگی رسیدن به هدف را نشان می دهد. رهبران جهانی باید همه این حوزه های مختلف را با وظایف خود هماهنگ کنند.

وابستگی متقابل

وابستگی متقابل به این واقعیت اشاره دارد که ایزوله بودن ایده ها ، افراد و منابع مربوط به گذشته است و در حال حاضر و در اینده ما در دنیایی زندگی می کنیم که مردم به طور فزاینده ای به هم مرتبط هستند.
این باعث پیچیدگی دیگری می شود زیرا وقتی شما به عنوان یک رهبر جهانی تغییراتی ایجاد می کنید ، تأثیرات موج دار حتی بیشتر است. هنگامی که شما تصمیمی می گیرید بر اکوسیستم کسب و کارتان تاثیر می گذارید تا فقط بر یک فرد ، تیم و یا یک پروژه.

ابهام

ابهام یک لایه از پیچیدگی است که از این واقعیت ناشی می شود که همه این عوامل مختلف مقدار زیادی داده و گزینه تولید می کنند. هرچه تنوع فرهنگ ها و ایده ها بیشتر باشد ، الگوهای بیشتری برای ترسیم وجود دارد و داده ها در آشکارسازی یک مسیر روشن کمتر موثر هستند. رهبران جهانی هرگز نمی توانند به طور کامل مطمئن شوند که برنامه ای که برای پیاده سازی برنامه ریزی کرده اند به روشی که مدنظر آنها بوده است عمل می کند و داده ها گاهی اوقات نمی توانند از تصمیمات آنها به طور قطعی پشتیبانی کنند.

شار

بخشی از چارچوب پیچیدگی است که دلیل این واقعیت است که رهبران جهانی همچنان در حالت تغییر مداوم هستند. موقعیت هایی که آنها در آن قرار می گیرند ممکن است هرگز دو بار به یک شکل ظاهر نشوند. پاسخ به خواسته های همیشه مایع و ظریف که بخشی ذاتی از رهبری جهانی هستند ، به خودی خود یک چالش است.

شایستگی های مربوط به حوزه "رهبری جهانی"

خصوصیات "رهبری جهانی"